سیستم های پخش صدا در سینماهای خانگی

سیستم های پخش صدا در سینماهای خانگی

سیستم پخش صوت سالن بر اساس مولفه های گوناگونی نظیر مساحت ، ارتفاع سقف و نسبت طول به عرض سالن محاسبه و شبیه سازی می گردد . در این محاسبه سطح کارایی مورد نیاز در سالن نقش کلیدی در انتخاب سیستم صوتی سالن دارد . بر اساس سطح کارایی مورد نیاز سیستم های صوتی می تواند هر یک از سیستم های 5.1 و 7.1 ، 7.2 و 3D Atmos انتخاب گردد .

انواع سیستم های پخش صدا

سیستم 5.1 :
این سیستم دارای 6 کانال و به طبع آن دارای 6 بلندگو می باشد . این بلندگوها شامل یک بلندگوی مرکزی ، یک ساب ووفر ، دو بلندگوی چپ و راست جلوی سالن و دو بلندگوی چپ و راست انتهای سالن می باشد .
سیستم 7.1 :
این سیستم دارای 8 کانال می باشد ، از 6 بلندگوی مشابه سیستم 5.1 سود می برد و علاوه بر آن دارای دو بلندگوی جانبی است ؛ این دو بلندگوی اضافی کیفیت و عمق بیشتری به صدای پخش شده در سالن می بخشد .
سیستم 7.2 :
این سیستم دارای دو کانال جداگانه برای ساب ووفر هاست ، در این سیستم می توان شدت و عمق بخشی از صدا نسبت به بخش دیگر کم یا زیاد نمود و به عمق بیشتری در بخش مورد نیاز صوت در مقایسه با بخش دیگر دست یافت .